Generalforsamling 2016


referat

Generalforsamling i FIDA lørdag d. 19. marts 2016

Frivillighedscentret, Toldbodgade 52, Odense

17 medlemmer tilstede fra alle landsdele

 • Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
  Begge dele godkendt
 • Valg af referent og dirigent
  Dirigent: Lars Bjørn Jensen, Roskilde
  Referent: Annemarie Krarup, Roskilde
 • Interessegruppernes fremlæggelser
  Anna Grethe Bech: Fortællingens Dag har igen skrevet en tekst, et udkast til pressemeddelelse og et kunstnerisk billlede som blev sendt ud til medlemmerne.
  Månedens fortæller gruppen ved Johannes. Nye medlemmer i gruppen pr. 1/7-15: Mariane Josefsen, Aske Ebbesen og Johannes. Gruppen har udvalgt månedens fortællere for resten af året.
  Månedens fortæller lægges på Facebook, på Ratatosk og på hjemmesiden.
  Den professionelle gruppe ved Esther. Der har været afholdt et møde, hvor gruppen blev defineret med hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at blive defineret som professionel fortæller.
  Det skal undersøges hvad FIDA kan gøre for de professionelle fortællere – hvordan deres interesser bedst kan varetages.
  Rent politisk er det godt at vi har en gruppe medlemmer med en professionel profil.
  Skolegruppen Kari Brinch. På vegne af Pia Sigmund, som er tovholder, men ikke kunne være tilstede i dag. Gruppen ligger lidt i dvale lige nu, – der har været vanskeligheder med at få arbejdet med at etablere en database organiseret. Der var planlagt et samarbejde mellem os og de norske og svenske fortællere (som havde søgt og fået penge), men de ville hellere bruge penge på noget andet. Kari udgår af Skolegruppen pga. formandsaktiviteter.
  Michael Lykke holdt et kursus på BestTellers om hvordan man som fortæller kan komme ind i folkeskolen. Anna Grethe foreslog at kurset blev gentaget i FIDAs regi.
  Laura refererer at Bertel Harder har udtalt sig pænt om fortælling. Hun vil prøve at finde citatet.
  Esther foreslår at foreningen gør en indsats for at få nogen flere i skolegruppen, så den kan komme til live igen.
  Der er et fint samarbejde mellem FIDA og den frie læreruddannelse, som har lavet en diplomuddannelse i fortælling.
  Der er blevet taget kontakt til Peter Lund Madsens ”Hjernekassen” om en udsendelse og kommet et pænt standardsvar tilbage.
  Marianne Christensen nævnte en undersøgelse om hjerneforskning og fortælling i USA.

 • Formandens beretning
  Er vedhæftet referatet. Beretningen blev godkendt med applaus.

 

 • Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende års arbejde
  Kassereren gennemgik de enkelte poster i regnskabet og fremlagde budgettet for 2016.
  Regnskab og budget blev godkendt med applaus. Er vedhæftet referatet.

 

 • Fastlæggelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslå at man fastholder kontingentet for medlemmer og grupper, men at indføre et ungdomsmedlemsskab for unge under 25 år på 150,- kr.
  Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, som dermed er vedtaget.

 

 • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  En med valgperiode for to år samt to suppleanter med en valgperiode på et år.
  Eva Ellerskov, Connie Nordhold og Conny Radza genopstillede ikke.
  Der blev klappet af det store arbejde, de afgående fortællere har udført for fortællerne i Danmark.
  Opstillede kandidater til bestyrelsen:
  Peter Barner-Rasmussen fra Vestjyllands fortællere og Viborg fortællekreds stillede op som fast medlem af bestyrelsen.
  Laura Kamis Wrang. Bestyrer en engelsk-sproglig fortællecafé på BestTellers og er aktiv professionel fortæller stillede op som suppleant.
  Thomas Kirk. Medlem af fortællere i Østjylland og vært på Teater Katapults fortælleaftner stillede op som suppleant.
  Alle tre opstillede blev valgt med akklamation.

 

 • Valg af revisor og revisorsuppleant
  Vores hidtidige revisor vil gerne fortsætte og Anna Grethe Bech fortsætter som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt med akklamation.

 

 • Indkomne forslag fra medlemmerne
  Ingen indkomne forslag.

 

Eventuelt
Laura Kamis: 1001 fortællinger (www.kulturarv.dk/1001fortaellinger) – opfordring til at vi alle sammen lægger historier op her, og derefter kan vi linke til siden og på den måde markedsføre vores fortællinger.
Der findes ophavsretskurser som man kan afholde med støtte, så vi kan invitere oplægsholdere helt gratis. En ide til et arrangementer om hvordan vi forholder os til ophavsret. Der findes et papir om ophavsret af den norske (nu afdøde) fortæller og jurist Hallvard Austlid, som holdt et oplæg på Fortælleseminaret på Ry Højskole i 2012. Annemarie sender det til bestyrelsen.
Pernille: Der er behov for en professionalisering af lobbyvirksomheden. Vi har Bertel Harders øre lige nu, vi bør gøre en målrettet indsats for at komme ind i varmen. En lille ny kunstart kan søge penge – findes der mon en udviklingspulje?
Vigga: Vi historiefortællere er ingenting – vi er ikke anerkendt og er derfor ikke berettiget til at få penge. Der findes puljer. Vi kan evt. være en gruppe i Artistforbundet.
Pernille og Vigga vil gerne gå aktivt ind i den professionelle gruppe (som Esther er tovholder for)
Laura: Speaker-indlæser forbundet er under dansk skuespillerforbund
Forslag fra Thomas Kirk: Månedens fortæller kan evt. lægges op med en lydfil med fortælling på 1001 fortællinger. Storyslam i Århus har en podcast, der downloades rigtig meget.
ALLE MEDLEMMER: HUSK at lægge arrangementer i kalenderen: Kontakt Annemarie Krarup for at få en instruktion og blive godkendt til at lægge op.
Eva Ellerskov spørges om hun vil fortsætte med at være kalenderbestyrer
Mulige nye udvalg:
Et internationalt udvalg
Et databaseudvalg
FIDA fylder fem år i efteråret – udvalg
Bestyrelsen er meget interesserede i at der uddelegeres så mange opgaver som muligt til medlemmerne. Så kan bestyrelsen koncentrere sig om de politiske opgaver og medlemmerne kan yde et aktivt bidrag til vores forening.
Andre fortælleorganisationer:
Lost Stories – Facebook: LostStories - De Andre Fortællinger
HØRT – Annemarie vil prøve ar få dem med i FIDA til Stemmens Dag d. 16. april, hvor vi deler stand med dem i Rundetårn.
http://www.hoert.dk/vi-er/

Generalforsamling 2015


referat

Referat generalforsamling FIDA 7. marts 2015

 • Valgt af referent og dirigent.

 

Referent: Conny Radza

Dirigent: Jens Peter Madsen

 • Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

 

Lovligt indkaldt.

Vedtægtsbestemt dagsorden. Godkendt.

 • Interessegruppernes fremlæggelser.

Skolegruppen.

Pia Sigmund fremlægger som tovholder for gruppen

Gruppen består af mere eller mindre aktive personer. Vedhæftet bilag: skolegruppens rapport

Forskning: Norsk og Svensk fortælleforening har modtaget penge til database, for indsamling af artikler m.m i forskningsøjemed. Vi har gang på gang gjort opmærksom på, at vi i FIDA hæfter os på. Reaktionerne fra Norge og Sverige om vores deltagelse er positive, men når vi kontakter dem, er de sløve i optrækket.

Annemarie Krarup har som formand, været i kontakt med de to nordiske fortælleforeninger om databasen, og FIDA vil stadig presse på, for at arbejdet kommer i gang.

Det være skønt at kunne igangsætte et mere målrettet arbejde med at dokumentere effekterne af den mundtlige fortælling, evt. tilkobling af en PHD’er.

Og der findes folk derude, der er interesseret i området. Input fra Dorte Futtrup: har fundet interessant artikel, som omhandler børns sprogkendskab. Igen har forskere fundet ud af at børns forståelse for grammatik og sætningsopbygning sker bedst gennem fortælling (når de er ordentligt fortalt). Dorte kontakter grundforskeren Ditte Boeg Thomsen, som nævnes i artiklen for en uddybende samtale.

Dorte er i øvrigt inviteret til at tale om fortælling på stor konference om børns sprog og æstetiske læreprocesser.

Punktet går over i snak om fortællepatruljer på skoler og hvordan skolereformen lægger op til et samarbejde. Interessen fra skolernes side findes, men tid og økonomi er stadig et problem.

Vi kan i FIDA blive bedre til at indsamle medlemmers praktiske erfaringer omkring den oplevede effekt af fortælling.

Politisk og kulturel synlighed

 Dorte Futtrup fremlægger. Gruppen har valgt to store fokusområder. Arbejdet med udnævnelse af Månendens Fortæller samt antologi. Arbejdet med antologien har dog ligget stille.

Månedens fortæller er en succes. Annemarie Krarup fortæller, at hun kan se der er mange besøgende på FIDA’s hjemmeside, når månedens fortæller afsløres. Fortællere, der har været udnævnt som månedens fortæller bruger det som reference og PR.

 Dorte Futtrup ønsker at trække sig fra gruppen efter 1½ års aktiv deltagelse. Meddeler desuden, at Ingrid Hvass også vil trække sig, men dog stadig vil i gang med antologien.

Derfor er det vigtigt at finde 3 nye medlemmer til gruppen, der kan stå for Månedens Fortæller.

Det vil være godt at spørge personer direkte, men det er åbent for alle medlemmer, at melde sig som interesseret.

Dorte sender beskrivelse af gruppens funktioner til Conny Radza, som vil sende en nyhedsmail ud, med et spørgsmål om der er interesserede medlemmer

 

Fortællingens Dag:

AK fremlægger, da ingen af gruppens medlemmer var med på generalforsamlingen. Skriftlig rapport vedhæftes.

 Det kunne være fint med flere medlemmer i denne gruppe også, for at styrke gruppen.

Sidste års generalforsamling besluttede, at der ikke skulle være tema. Gruppen ønsker, at tema skal indføres igen. Bestyrelsen har snakket om, at der ikke skal være tema. Det tages op på næste bestyrelsesmøde.

Jens Peter Madsen foreslår, at bestyrelsen kontakter dansklærerforeningen og andre foreninger, der kunne forventes interesserede i dagen.

Det professionelle udvalg

Esther Rützou fremlægger. Rapport vedhæftes

AK supplerer: Kulturministeriet skal se os som en seriøs medspiller. Vi har forsøgt at søge refusion, men det er ikke lykkedes endnu.

Opklarende spørgmål fra generalforsamlingen. Er der et kvalitetskrav for at kunne være med som professionel? ”Nej, da ingen kan være ”smagsdommer”. I stedet skal man kunne dokumentere en indkomst fra fortællevirksomhed på minimum 50.000,-. ER mener forøvrigt beløbet er for lavt, men det må gruppen diskutere.

Småbørnsgruppen

Der blev taget initiativ til gruppen ved generalforsamlingen i 2014. Der har meldt sig flere, der er interesseret i emnet om fortælling til de små. Dog har ingen af de interesserede pt. mulighed for at være tovholder for gruppen, så derfor ligger den stand-by.

I forbindelse med fremlæggelse fra de forskellige grupper spørger Connie Nordholdt spørger om der kunne laves et magasin, som evt. udsendes hvert kvartal, der kan bringe artikler, som kan samle op på noget af det grupperne er fremkommet med og som er interessant at få ud til alle medlemmer. Idéen får lov til ligge i baghovederne for evt. at blive taget op igen.

 • Formandens beretning.

Vedhæftes. Godkendt

Kommentar omkring Nordisk Fortælleseminar, som er på dansk jord igen i 2016: For 3. år holdes det på Ry Højskole – en skam for de andre nordiske lande, som går glip af at kunne opleve andre dele af Danmark.

Kommentar til afslag på refusion. Jens Peter Madsen siger, at henvendelsen om refusion alligevel har virket. Fortællere, der tidligere har fået afslag har nemlig nu fået refusion.

Kommentar til AK’s forsøg på samtale med Marianne Jelved: hendes politikerfacade (en armlængdes afstand) skal ikke tages så alvorligt, hun lytter!

Spørgsmål til kalenderen: når kalenderen ikke fungerer, hvor kan man så lægge sine ting? Kan lægges på face-book, men ikke i den lille lukkede gruppe. Skal lægges på FIDA’s side.

Kalenderproblemer skal tages op af den nye bestyrelse.

 • Oplæg: hvilke missioner/visioner har nuværende bestyrelse. ½ times oplæg ved Kari Brinch. Derefter 1 times diskussion om hvilken retning foreningen skal (styres af Kari).

Bestyrelsen visioner, fremført ved Kari vedhæftes.


Walk-and-talk tanker:

 Booking-bureau a la Stand-uppens FBI

 Arbejde på større anerkendelse fra kulturestablishment - penge til at støtte talenter

 Kulturstyrelsen skal indover kriterierne for den professionelle gruppe, for at se om de baner vejen for udvikling af en god professionel gruppe.

FIDA skal på en eller anden måde anerkende talenter. Kvalitetsstempling skal dog ikke ske i FIDA.

 Vigtigt at holde både professionelle og amatører i foreningen, for at opkvalificere alle fortællere.

I orden at italesætte, at der er forskel på fortællere.

Det skal være et frugtbart samarbejde, at der er amatører og professionelle.

FIDA pris for fortælleinitiativer. Anerkendelsespris ikke pengepris. Kronborg gør det. Spoken words gør det.

Hvis vi vil have andre til at tage os alvorligt, skal vi tillade os selv at lade os forføre af fortællingen, i stedet for at have det kritiske øje på.

At få anmeldere ud for at anmelde fortællebegivenheder.

 Et center for fortælling. Fortælleakademi. Et sted, der har kurser, forskning, fortællescene, bookingbureau. Det kunne lægges op ad H.C. Andersens Hus – men det er der også en fare ved det, fordi det kan afskære den mere ”contemporary-scene” væk. Det vigtigste er at finde et sted, hvor vi kan bygges op – og hvor der findes velvilje fra kommunale udvalg og kasser.

Vi vil være en slagkraftig politisk forening (ligesom forfatterforeningen)

Næste års generalforsamling summer af liv. Folk er vilde for at komme med.

Ansættese af administrator. Starter med praktikanter.

 

 • Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende års arbejde.

2014 giver overskud hvilket der ikke var i budgettet. Dette kan skyldes bidrag fra Fofo + samt indmelding af flere. Revisor Huub Zeger har givet en mundtlig godkendelse, havde kommenteret, at der manglede 2 bilag. Underskrevet regnskab fremsendes.

GODKENDT

I budgettet er der ikke rejse til FEST i Grækenland, da bestyrelsen på forhånd har sagt, at deltagelse i år vil være dyr og æde for meget af vores beholdning. Vi skulle gerne komme med 2016.

Husleje for kontor dækker 2 fulde dage om ugen i Frivillighuset, Odense

Etablering af PBS har været et stort arbejde. Vi mener, at udgifterne og besværet dækkes ind ved, at flere medlemmer får betalt hvert år, og ikke ryger ud af foreningen på grund af forglemmelse.

 • Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at hæve beløbet fra 2016 til 300,- kr for individuelle medlemmer og 400,- kr for grupper.

Vedtaget af generalforsamlingen.

8 ) Valg af formand efter forudgående fremlæggelse af kandidat(erne)s planer og visioner for formandsarbejdet. Formanden vælges for en periode på to år.

Kari Brinch stiller op til formand. Visioner fremlagt under tidligere oplæg. Ingen modkandidater.

Kari enstemmigt valgt.

9) Valg af minimum to bestyrelsesmedlemmer med en valgperiode på to år, samt af to suppleanter med en valgperiode på et år.

Ester Rützou er på valg. Genopstiller. Er valgt.

2 Suppleanter: Eva Elleskov (genvalg) og Connie Norholdt (nyvalg)

Bestyrelsen består nu af: Kari Brinch, Esther Rützou, Conny Radza, Eva Elleskov og Connie Norholdt.

10) Valg af revisor og revisorsuppleant.

 Revisor Huub Zegers genopstiller som revisor. Valgt. Revisorsuppleant Anna Grethe Bech genopstiller. Valgt.

11) Indkomne forslag fra medlemmer.

Navneændring: Fortællere i Danmark – storytellers i Danmark.

Medlemmer har forskellige associationer og forskellige holdninger til at kalde sig historiefortæller eller storyteller. Navneændring er dog en vedtægtsændring og kan derfor ikke ske på denne generalforsamling. Men generalforsamlingen blev enige om, at der ikke skulle ske en decideret navneændring men blot en tilføjelse:

Foreningen af Fortællere i Danmark – storytellers in Denmark.

På denne måde imødekommer man, de der ønsker at kalde sig storytellers, vi fremkommer ved googlesøgning på ordet storytellers og vi drejer en pil ud mod internationalt samarbejde.

Deltagelse i Kulturmødet på Mors 20. – 22. august 2015

Forslag fra Jens Peter Madsen om, at FIDA skal sende repræsentanter og materiale om FIDA da hele det kulturelle establishment er samlte på Mors i de tre dage mødet varer. Vi vil få mulighed for at lave lobby-arbejde. Bestyrelsen pålægges af generalforsamlingen at tage på mødet. Jens Peter Madsen vil også gerne deltage. Bestyrelsen tager det op på møde og tager kontakt til Jens Peter for at aftale mere

12) Evt.

 Hvordan vi får nye medlemmer til Månedens fortælle-gruppe tages op igen under dette punkt. Bestyrelsen vil på bestyrelsesmøde diskutere, hvordan vi får fat på folk, der vil være med i ny gruppe. Den nuværende gruppe mødes i april og maj. Det vil sige månedens fortæller for maj og juni er prikket ud.

 TAK FOR GOD RO OG ORDEN