Vedtægter for foreningen Fortællere i Danmark

1. Navn, hjemsted, baggrund og formål

Stk. 1: Foreningens navn er Fortællere i Danmark. Foreningens hjemsted er Odense.
Fortællere i Danmark er en forening af mundtlige fortællere og fortælleforeninger i Danmark.
Moderne mundtlig fortælling er en universel kunstform, som har sin rod i gamle fortælletraditioner.
Mundtlig fortælling udfolder sig i det direkte møde mellem fortæller og tilhørere. Den lever og udvikler sig i mdet med nutidig kultur og kommunikationsformer.
Mundtlig fortælling kommer til udtryk som:
- Scenekunst, ogås i mødet med andre kunstarter
- Kunstnerisk formidling af visdom, viden og historier
- Et redskab i pædagogiske, sociale og rehabiliteringssammenhænge
- Storytelling i virksomheder og organisationer
- Et folkeligt udtryk, der udspiller sig hvor mennesker mdes og udveksler fortllinger

Stk. 2: Foreningens formål er:
1: at udvikle, udbrede og synliggre mundtlig fortælling i Danmark. Der skal arbejdes for at mundtlig fortælling opnår anerkendelse som en kunstart på egne præmisser overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder.
2: at oprette netværk og website om fortællekunst og fortælleaktiviteter samt at støtte afholdelse af festivaler, konferencer, kurser og anden form for udadvendt virksomhed for at synliggøre og styrke den moderne fortællekunst i kulturelle, pædagogiske og sociale sammenhnge.
3: at skabe vækstbetingelser for den mundtlige fortælling ved at danne faglige netvræk og interessegrupper og ved at styrke arbejdet i de lokale fortælleforeninger.
4: at understøtte udvikling af uddannelser, videndeling og forskning i mundtlig fortælling samt indgå i samarbejde med institutioner, hvor det er relevant.
5: at arbejde målrettet på at unge fortællere får tilgang til og engagement i foreningens aktiviteter.
6: at tilstræbe at fortællere, fortællemiljøer, fortællefestivaler og lignende er repræsenteret i foreningen.
7: at samarbejde med mundtlige fortællere og deres organisationer i Norden og internationalt.

2. Medlemsforhold

Foreningen kan optage enhver person og forening, der arbejder for foreningens formål.

Foreningen har dels individuelt medlemskab og dels medlemskab for fortælleforeninger. Individuelt medlemskab giver opstillings- og stemmeret i foreningen. Foreningsmedlemskab giver opstillings- og stemmeret for en person fra foreningen. Hvis et foreningsmedlem vælges, skal vedkommende indmelde sig individuelt også.
Medlemskabet er aktivt når kontingentet er betalt.
Foreningen kan etablere en underafdeling for ikke-fortællere som vil være støttemedlemmer i foreningen.

3. Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes centralt i Danmark hvert år i marts-april.
Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling med mindst en måneds varsel.
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være tilgået et medlem af bestyrelsen senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/4 af medlemmerne, hvorefter bestyrelsen snarest og inden fire uger indkalder generalforsamlingen med to ugers varsel. Indkaldelsen indeholder dagsordenen for generalforsamlingen.

Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
3) Bestyrelsen og interessegrupperne fremlægger beretninger for det forløbne år
4) Bestyrelsen fremlægger en virkeplan for det kommende års arbejde som indeholder interessegruppernes ideer og visioner
5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende års arbejde
6) Valg af formand efter forudgående fremlæggelse af kandidat(erne)s planer og visioner for formandsarbejdet de år, hvor formanden er på valg. Formanden er valgt for en periode på to år
7) Valg af minimum to bestyrelsesmedlemmer med en valgperiode på to år, samt af to suppleanter med en valgperiode på et år
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Fastsættelse af kontingent
10) Indkomne forslag fra medlemmer
11) Eventuelt

Stk. 4: Generalforsamlingens beslutninger tærffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmdte.
Stemmeafgivning sker ved håndsoprkning, medmindre et af de fremmødte medlemmer forud for en afstemning ønsker skriftlig afstemning.
Ved stemmelighed stemmes der igen; hvis der stadig er stemmelighed er forslaget forkastet.
Foreningens vedtægter kan ændres ved tre fjerdedels flertal blandt de tilstedeværende medlemmer på en ordinr generalforsamling.
Vedtægtsndringer, der ikke får kvalificeret flertal på en ordinær generalforsamling, kan vedtages med almindeligt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 5: Generalforsamlingsreferatet godkendes af dirigent og bestyrelse og sendes ud til medlemmerne indenfor en måned.

4. Bestyrelse

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen sammensættes så vidt muligt med mindst en repræsentant fra hver landsdel.
Der vælges suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmderne. Bestyrelsen består af minimum tre medlemmer inklusive formanden.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og kasserer; dog er der direkte valg til formandsposten på generalforsamlingen. Bestyrelsen holder møder efter behov og udsender løbende beslutningsreferater fra sine møder til medlemmerne.

Stk. 3: Formand, kasserer og sekretær fungerer som bestyrelsens forretningsudvalg.

Stk. 4: Bestyrelsens hovedopgaver er at arbejde for:
1: at opfylde foreningens formål overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder.
2: at skaffe fortællingen repræsentation i kulturelle råd og styrelser.
3: at skaffe den bedst mulige økonomisk støtte til fortælling.
4: at deltage i projekter hvor fortælling er relevant, som fx uddannelse.

Stk. 5: Bestyrelsen repræsenterer Danmark i internationalt samarbejde.

5. Foreningens organisering

Stk. 1: Medlemsseminarer. Foreningen afholder en til to gange om ret medlemsseminar, hvor interessegrupperne og vrige medlemmer har mulighed for at mdes, udveksle erfaringer og visioner og lgge strategier for foreningens politik, som bestyrelsen arbejder efter.

Stk. 2: Interessegrupper. Foreningen konstituerer en rkke interessegrupper som medlemmerne kan melde sig ind i. Man kan være medlem af flere interessegrupper.
Interessegruppernes opgave er at udarbejde retningslinjer og ideer indenfor deres felt som bestyrelsen skal arbejde med på. Det er gruppernes opgave at skabe og støtte nye initiativer og holde en sund diskussion i live.
En interessegruppe kan oprettes, når mindst to medlemmer ønsker det og nedlægges igen, når der ikke længere er grundlag for den. Grupper kan også oprettes af generalforsamlingen, når det skønnes nødvendigt med en indsats på et æsrligt område.
Der er en ansvarlig for hver gruppe.

6. Hæftelse og tegningsret
Foreningen hæfter alene med sin formue.
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen.
Kassereren har fuldmagt fra bestyrelsen til at bestyre foreningens bankkonto.

6. Hftelse og tegningsret

Foreningen hæfter alene med sin formue.
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen.
Kassereren har fuldmagt fra bestyrelsen til at bestyre foreningens bankkonto.

7. Regnskab og kontingent

Stk. 1: Bestyrelsen stiller forslag om kontingentets størrelse, som efterfølgende skal vedtages på generalforsamlingen.

Stk. 2: Regnskabsret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3: Revision af foreningens regnskab foretages af en revisor valgt af generalforsamlingen.

8. Oplsøning af foreningen

Stk. 1: Opløsning af foreningen kræver 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Ved opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling på Mimeteateret i Odense søndag d. 9. oktober 2011Vedtægtsændringer på generalforsamlingen 2. marts 2013 i Odense.